go.jpg

Portfolio 6

Chestnut
Chestnut

"Spalted" Size - 9.5" x 5" Price - $115

Black Walnut
Black Walnut

Size - 8.25" x 2.5" Price - $80

Box Elder
Box Elder

Size - 8.5" x 3.5" Price - $80

Figured Maple
Figured Maple

Size - 8.25" x 2.75" Price - $80

Spalted  Bowl
Spalted Bowl

Size - 9.75" x 2.5" Price - $150

Figured Maple
Figured Maple

Size - 8.75" x 2.75" Price - $105

Black Cherry
Black Cherry

Size - 9.75" x 2.5" Price - $80

Spalted Maple
Spalted Maple

Sold

Black Cherry
Black Cherry

Size - 10.5" x 4" Price - $130